Powrót do zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Dla gmin

Zaproszenie do współpracy

Wojewódzki Urząd Pracy serdecznie zaprasza miasta i gminy zainteresowane współpracą przy tworzeniu instytucji dziennego opiekuna.

Projekt „Powrót do zatrudnienia" wpisuje się w program Specjalnej Strefy Demograficznej województwa opolskiego i ma na celu zaktywizowanie osób pozostających bez pracy (również osoby zarejesrtowane w PUP) i tym samym przyczyni się do powrotu do aktywności zawodowej rodziców poprzez poprawę dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Jeżeli po okresie opieki nad dzieckiem rodzic chce wrócić do pracy lub rozpocząć pracę a opieka niani zbyt obciąża budżet domowy, warto, aby gmina wyszła naprzeciw oczekiwaniom rodziców i pomogła im w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem w formie dziennego opiekuna. Organizacja tej formy opieki jest tańsza dla gminy i dla rodzica.

Projekt ma na celu upowszechnienie modelu, polegającego na opiece nad dziećmi sprawowanej przez opiekuna dziennego, który przyczyni się do efektywnego wspierania osób, nieaktywnych zawodowo w powrocie na rynek pracy.

Korzyści z utworzenia stanowisk dziennego opiekuna w gminach:

• niższe koszty dla gmin (mniejsze niż żłobek i klub dziecięcy), nie ma nakładów na budowę;
• jest to najprostsza forma opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w zależności od wieku dzieci dzienny opiekun może mieć pod opieką do 3-5 dzieci);
• krótki czas zorganizowania profesjonalnej opieki dla dzieci do lat 3 (głównym wymogiem jest przeszkolenie dziennego opiekuna i jego niekaralność) :
• szeroki zakres swobody regulowania warunków pracy dziennego opiekuna i sprawowania opieki;
• gmina ma możliwość elastycznego ustalania czasu i okresu sprawowania opieki (czas i okres opieki może być dopasowany do indywidualnych potrzeb rodziców);
• tworzenie sieci lub zespołów dziennych opiekunów (pozwala na wzajemne zastępstwa w przypadku, np. choroby);
• aktywizacja osób bezrobotnych i w pływy do gminy z tytułu podatków.


diagram1
Zasady współpracy z gminami w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia"


diagram2

Podział zadań pomiędzy Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i gminy w trakcie realizacji projektu „Powrót do zatrudnienia"

Zadania gminy wynikające z zapisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:

 1. Rada gminy ustali, w drodze uchwały, zasady ustalania opłat wnoszonych przez rodziców. Opłaty te stanowić będą dochód własny gminy.
 2. Zgodnie z założeniami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rada gminy ustali także wysokość wynagrodzenia dziennych opiekunów. Natomiast w ramach realizowanego projektu „Powrót do zatrudnienia" wysokość wynagrodzenia opiekunów będzie taka sama we wszystkich gminach i zostanie zawarta w porozumieniu, zawieranym pomiędzy WUP w Opolu i gminami, które przystąpią do realizacji projektu. Od wypłacanego opiekunowi dziennemu wynagrodzenia odprowadzana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe.
 3. Obligatoryjnie przez gminę opłacane będzie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Nadzór gminy:

• Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nadzoruje formy opieki nad dziećmi do lat 3, które uzyskały wpis do rejestru lub znajdują się w wykazie opiekunów dziennych, odnośnie do warunków i jakości
sprawowanej opieki, zgodnie z określonymi w przepisach standardami.

• W przypadku stwierdzenia, iż podmiot prowadzący nie spełnia określonych w przepisach standardów dotyczących sprawowanej opieki, organy prowadzące nadzór, zobowiązują go do usunięcia nieprawidłowości. Nieusunięcie nieprawidłowości skutkuje wykreśleniem z rejestru lub rozwiązaniem umowy w przypadku dziennego opiekuna.

• Czynności nadzorczych dokonują upoważnieni przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, pracownicy gminy.

• System kontroli, jej zakres i częstotliwość każda gmina określi samodzielnie. Jednakże wymaganymi rodzajami kontroli są: kontrola doraźna i sprawdzająca.

• Kontrolę doraźną przeprowadza się przede wszystkim wówczas, gdy podjęte zostaną jakiekolwiek informacje o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu jednostki podlegającej kontroli.

• Kontrola doraźna może być prowadzona w każdym czasie.

• Kontrolę sprawdzającą przeprowadza się w celu zbadania, czy i w jakim zakresie są zrealizowane zalecenia pokontrolne.

Rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na sytuację i rozwój regionalny
Regulacja spowoduje:

   1. zwiększenie dostępności do placówek opieki nad dziećmi i usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3, a w konsekwencji objęcie opieką większej liczby dzieci w tym wieku,
   2. zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy rodziców,
   3. wsparcie rodzin w sprawowaniu przez nie funkcji opiekuńczej wobec dzieci, co pozwoli na dokonanie, przez rodzinę optymalnego dla danej rodziny wyboru modelu godzenia pracy z wychowaniem dzieci,
   4. pozwoli kobietom na wykorzystanie w większym stopniu posiadanego kapitału wiedzy i jego rozwój,
   5. poprawę szans kobiet na rynku pracy i wzrost ich zatrudnienia wpłynie pozytywnie na sytuację materialną rodziny i przełoży się na spadek zagrożenia ubóstwem,
   6. ograniczoną presję na przechodzenie na wcześniejszą emeryturę babć i dziadków (od 2009 r. nie ma możliwości nabywania uprawnień do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę).

Tworzenie nowych form opieki nad dziećmi przez gminy nie ma charakteru obligatoryjnego i zależne jest od możliwości organizacyjnych gminy.

W związku z powyższym za Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zachęcamy Państwa do wspierania i tworzenia tej instytucji.

Linki

 

Samorząd Województwa Opolskiego

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Opolskie Tutaj Zostaję

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Informacja

Dla poprawnego wyświetlania zawartości strony w przeglądarce Internet Explorer wymagana jest jej wersja IE9 lub wyższa.

 


 logotypy POKL-PDZ-WUP-UE kolor1