Powrót do zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Dla rodziców

Rodzicu…

Masz dziecko w wieku do lat 3?

Wróciłeś lub chcesz powrócić do pracy?

W żłobku nie ma wolnych miejsc lub w Twojej miejscowości nie ma żłobka?

Biuro Projektu „Powrót do zatrudnienia” zaprasza rodziców/opiekunów prawnych z terenu wojewódzka opolskiego, którzy niedawno wrócili do pracy lub planują w niedalekiej przyszłości rozpocząć pracę albo przebywają na urlopach wychowawczych i chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka, a brak opieki nad dzieckiem powoduje odkładanie decyzji o podjęciu aktywności zawodowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oferujemy pomoc w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem w formie DZIENNEGO OPIEKUNA.

Jeżeli usługa świadczona przez dziennego opiekuna umożliwi Państwu powrót do pracy, zapraszamy do przekazania informacji do Biura Projektu „Powrót do zatrudnienia”.

Korzyści z powierzenia dziecka dziennemu opiekunowi:

  • jest to alternatywa wobec instytucjonalnej (np. żłobków) formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • możliwość powierzenia dziecka pod opiekę wykwalifikowanego dziennego opiekuna nawet do 10 godzin dziennie, stosownie do potrzeb rodziców,
  • kameralna forma sprawowania opieki nad dziećmi,
  • relatywnie niski koszt wynagrodzenia dziennego opiekuna (np. w porównaniu z usługą niani).

Kim jest dzienny opiekun?

To osoba zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zalecenia. Opieka nad dzieckiem sprawowana jest w domu lub mieszkaniu opiekuna, spełniającym warunki zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

Co zrobić, aby skorzystać z usług dziennego opiekuna?

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z usługi dziennego opiekuna, proszę zgłosić się do gminy i przekazać informację do Biura Projektu „Powrót do zatrudnienia”.

Jakie dzieci mogą korzystać z usług dziennego opiekuna?

Opiekun dzienny może świadczyć usługi opieki nad dzieckiem, które ukończyło co najmniej 20 tygodni, ale nie więcej niż 3 latka. W wyjątkowych przepadkach, gdy niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, opieką można objąć także dziecko powyżej 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 lat.

Jak długo dzieci mogą przebywać u dziennego opiekuna?

Określa to umowa zawierana pomiędzy gminą i dziennym opiekunem, a w szczególności czas i miejsce sprawowania opieki oraz zakres obowiązków dziennego opiekuna.

Ile kosztuje dzienny opiekun?

Rada gminy w drodze uchwały określa stawki, jakie rodzice dziecka ponoszą za pobyt u dziennego opiekuna. Opłaty te wnoszone są na rzecz gminy.

Natomiast wyżywienie dla dziecka przygotowują rodzice i przekazują je opiekunowi.

Ile dzieci może przebywać pod opieką dziennego opiekuna?

Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.

Współpraca rodziców z dziennymi opiekunami.

Rodzice dziecka współpracują z dziennym opiekunem, sprawującym opiekę nad ich dzieckiem. Współpraca jest obustronna, tj. dzienny opiekun korzysta z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć, ale także prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom dziecka w zakresie pracy z dziećmi.

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45 poz. 235) oraz strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.zlobki.mpips.gov.pl

Linki

 

Samorząd Województwa Opolskiego

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Opolskie Tutaj Zostaję

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Informacja

Dla poprawnego wyświetlania zawartości strony w przeglądarce Internet Explorer wymagana jest jej wersja IE9 lub wyższa.

 


 logotypy POKL-PDZ-WUP-UE kolor1