Powrót do zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Opiekun dzienny

Dzienny opiekun – to forma opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat (wyjątkowo – w przypadkach wskazanych w ustawie, do 4 lat), prowadzona przez osobę fizyczną w jej domu lub mieszkaniu (gmina, w miarę możliwości, może odpowiednio wyposażyć lokal będący w jej posiadaniu, w celu udostępnienia go dziennemu opiekunowi do sprawowania opieki). Dziennym opiekunem nie może być osoba karana za przestępstwo popełnione umyślnie, a także osoba, która jest bądź była pozbawiona władzy rodzicielskiej.

Kandydaci na dziennych opiekunów wyłaniani są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze konkursu. Dzienny opiekun wyłaniany będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

U kandydata na dziennego opiekuna może być przeprowadzony przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, na zlecenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wywiad środowiskowy. Ponadto sprawdzane będzie czy posiada on warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem oraz czy posiada on odpowiedni stan zdrowia.

Dzienny opiekun zatrudniany jest na podstawie umowy, do której stosuje się – w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie - odpowiednio przepisy o zleceniu i jest kontrolowany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Umowa określi w szczególności obowiązki dziennego opiekuna, czas i miejsce sprawowania opieki oraz wysokość wynagrodzenia.

Dzienny opiekun, w zależności od możliwości lokalowych, może mieć pod opieką maksymalnie do 5 dzieci. W przypadku gdy choć jedno dziecko pozostające pod opieką nie przekroczyło pierwszego roku życia lub jest niepełnosprawne i wymaga szczególnej uwagi – 3 dzieci.

Dzienny opiekun, przed podjęciem opieki nad dziećmi, odbywa 160-godzinne szkolenie przygotowujące go do zadań w obrębie zagadnień: pedagogika wczesnodziecięca, edukacja małego dziecka, psychologia dziecięca itp. a także szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dziecku.

W przypadku gdy osoba posiada wykształcenie medyczne lub pedagogiczne oraz co najmniej półrocznego doświadczenia w pracy z dziećmi przed podjęciem opieki nad dziećmi do lat 3, odbywa 40-godzinne szkolenie uzupełniające jej wiedzę.

Do podstawowych zadań dziennego opiekuna należy:

• zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych,
• zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka zapewnienie higienicznych warunków spożywania posiłków,
• prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Opiekunem dziennym może być osoba, która spełnia warunki określone
w ustawie z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz.235) a mianowicie :

• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
• wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
• posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

Linki

 

Samorząd Województwa Opolskiego

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Opolskie Tutaj Zostaję

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Informacja

Dla poprawnego wyświetlania zawartości strony w przeglądarce Internet Explorer wymagana jest jej wersja IE9 lub wyższa.

 


 logotypy POKL-PDZ-WUP-UE kolor1