Powrót do zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Pytania i odpowiedzi

 

Jakie wymagania stawiane są dla dziennego opiekunapytanie

Opiekun dzienny powinien posiadać przede wszystkim odpowiednie kwalifikacje, tzn. ukończy 160 godzinne szkolenie lub szkolenie uzupełniające w wymiarze 40 godzin (dla osób posiadających kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesno szkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego). Opiekunem dziennym może zostać osoba, która spełnia dodatkowo następujące warunki, a mianowicie: daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nigdy nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, powinna wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi.
Niespełnienie jednego z wymienionych wyżej warunków dyskwalifikuje kandydata na dziennego opiekuna.

W jaki sposób można zostać dziennym opiekunempytanie

Kandydaci na dziennych opiekunów są wybierani przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Przed podpisaniem umowy z kandydatem na dziennego opiekuna, w celu weryfikacji spełniania przez niego warunków ustawowych, może zostać przeprowadzony przez kierownika ośrodka pomocy społecznej wywiad środowiskowy. Przeprowadzenie wywiadu zleca wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku dziennych opiekunów zatrudnianych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej weryfikacji spełnienia tych warunków dokonują te podmioty.

Przez kogo może być zatrudniony opiekun dziennypytanie

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, Opiekun dzienny może być zatrudniony przez gminę oraz osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Umowa o świadczenie usługi w formie opieki nad dziećmi powinna zawierać między innymi następujące informacje: strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki dziennego opiekuna, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas na jaki umowa została zawarta, warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Dlaczego opiekun dzienny wykonuje swoje obowiązki w ramach umowy-zlecenie, a nie umowy o pracępytanie

Założenia projektowe są zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w której ustalono, że: „Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniania przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia."

Jakie są procedury zatrudniania opiekunów dziennychpytanie

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wybiera dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert w celu zatrudnienia ich przez gminę. Konkurs, przeprowadzony jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
Przeprowadzenie konkursu powinno być odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Jednakże, jeżeli taki konkurs zostanie przeprowadzony i dzienny opiekun bądź dzienni opiekunowie będą wybrani, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie. Umowę taką, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zawiera na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
Następnie opiekun dzienny jest zatrudniany przez gminę na zasadach umowy zlecenia.

Jaki wymiar godzin pracy obowiązuje opiekuna dziennegopytanie

Zgodnie ze ścieżką Projektu „Powrót do zatrudnienia" opiekun dzienny sprawuje opiekę nad dzieckiem do 9 godzin zegarowych dziennie, w godzinach ustalonych z rodzicami dziecka.

Gdzie dzienny opiekun może sprawować opiekę nad dziećmipytanie

Aby dzienny opiekun mógł sprawować opiekę nad dziećmi powinien posiadać lokal. Może to być mieszkanie lub dom, do którego posiada tytuł prawny, np: akt własności ale także umowa najmu (naturalnie na odpowiedni okres czasu) bądź spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. W razie potrzeby gmina (lub inny podmiot zatrudniający dziennego opiekuna) może doposażyć lokal, w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi.
W razie konieczności, jeżeli gmina (lub inny podmiot zatrudniający dziennego opiekuna) posiada odpowiedni lokal może go udostępnić w celu sprawowania w nim opieki nad dziećmi. Inaczej niż w przypadku żłobków i klubów dziecięcych, ustawa nie przewiduje specjalnych wymagań odnośnie do lokali, w których ma być sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.

Czy opiekun dzienny żywi dziecko na własny kosztpytanie

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, art. 44 to rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna, gdzie maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały.
Natomiast jest także możliwość codziennego dostarczania posiłków przez rodziców, co wydaje się być najbardziej sensownym rozwiązaniem i takie rozwiązanie będziemy rekomendować w ramach Projektu do stosowania przez gminy.

Jakie są zasady przyznawania wynagrodzenia opiekuna dziennegopytanie

W ramach naszego projektu wynagrodzenie dla Opiekuna dziennego wynosi 10,80 zł brutto (dziesięć złotych, 80/100) za godzinę świadczonej opieki. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Opiekuna stanowić będzie iloczyn ilości godzin przepracowanych w danym miesiącu i stawki godzinowej. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z gminami, wypłata wynagrodzenia dla Opiekuna będzie następowała w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu miesiąca pod warunkiem otrzymania od Opiekuna prawidłowo wystawionego rachunku.

Czy opiekunowi dziennemu przysługuje urloppytanie

Zgodnie z zasadami umowy-zlecenia, na podstawie której opiekun dzienny wykonuje swoje obowiązki, opiekunowi nie przysługuje urlop, gdyż umowa zlecenia nie jest umową w rozumieniu Kodeksu pracy, a zatem zleceniobiorca nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy i nie obowiązują go prawa i obowiązki określone w tym kodeksie, a zatem także również prawo do urlopu.

Co, jeśli rodzic nie będzie chciał płacić gminie za usługi dziennego opiekunapytanie

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, art. 44, to rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna. Wysokość opłaty za pobyt u dziennego opiekuna ustala rada gminy w drodze uchwały.
Rodzic, który powierza dziecko opiece w żłobku również ponosi koszty związane z opieką i analogicznie opłatę tą należy uiszczać za opiekę u dziennego opiekuna. Rodzic, który nie będzie chciał ponosić w/w opłaty nie podpisze umowy z gminą, a tym samym nie zostanie mu przydzielony opiekun dzienny.

Czy sprzęt niezbędny do opieki (łóżeczko, krzesełko itp.) Opiekun ma zapewnić we własnym zakresie, z własnych pieniędzypytanie

Opiekun, zatrudniony przez gminę w ramach Projektu „Powrót do zatrudnienia", może otrzymać od WUP składane łóżeczko turystyczne dla dzieci, po uprzednim zgłoszeniu w gminie takiego zapotrzebowania. Istnieje także możliwość doposażenia stanowiska opiekuna dziennego przez Gminę. Również rodzic może dostarczyć Opiekunowi niezbędne rzeczy potrzebne do opieki nad swoim dzieckiem.

Co z wynagrodzeniem opiekuna, kiedy z urlopu korzystają rodzicepytanie

Jeżeli w czasie urlopu rodzica Opiekun dzienny nie będzie sprawował opieki nad dzieckiem, gdyż urlop np. wiąże się z wyjazdem na wakacje z dzieckiem, opiekun nie otrzymuje wynagrodzenia za dni, w których nie świadczy usług opiekuńczych.
Natomiast jeżeli w trakcie urlopu rodzica opieka nad dzieckiem jest konieczna i będzie wykonywana przez Opiekuna, za te dni będzie wypłacane mu wynagrodzenie.

Jakie warunki lokalowe powinien spełniać opiekun dziennypytanie

Opiekun dzienny powinien zapewnić dziecku opiekę zbliżoną do warunków domowych. Warunki lokalowe opiekuna powinny zapewnić bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

 

Linki

 

Samorząd Województwa Opolskiego

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Opolskie Tutaj Zostaję

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Informacja

Dla poprawnego wyświetlania zawartości strony w przeglądarce Internet Explorer wymagana jest jej wersja IE9 lub wyższa.

 


 logotypy POKL-PDZ-WUP-UE kolor1