Aktualności

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu tel. 77 44 16 802 lub 77 44 16 709 w celu umówienia terminu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie .
Do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie niezbedne jest posiadanie zaśwaidczenia sporzadzonego przez pracodawcę potwierdzajacego status na rynku pracy zadeklarowany w formularzu rekrutacyjnym wraz z informacją o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, zawierającego okres i rodzaj zatrudnienia, a w przypadku osób tzw. ubogich pracujących należy wpisać dochód brutto za miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu.
W pierwszej kolejności prosimy o pilny kontakt ze strony osób, którym kończą się terminy urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego oraz rodziców, którzy planują przekazanie dziecka pod opiekę żłobka od 1 czerwca br.
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo,
po zakończeniu oceny formularzy rekrutacyjnych, które wpłynęły do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu do dnia 26 maja br (włącznie)
publikujemy następujące listy :
Lista osób zawalifikowanych do udzialu w projekcie :
Lista rezerwowa :
Lista osób niezakwalifikowanych do udzialu w projekcie:
 

Informujemy, że w dniach 18-26 maja br. prowadzony będzie I nabór do projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci III"
Zainteresowane osoby proszę o wypełnienie formularza rekrutacyjnego
 
i przesłanie do Biura projektu w nastepujący sposób :
 

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu oraz pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19, przewiduje się następujące sposoby składania dokumentów rekrutacyjnych:

  •            włożone do koperty i oznaczone „Opolskie dla rodziców i dzieci III” należy wrzucić do oznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się w budynku, w którym mieści się Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i biuro projektu przy ul. Oleskiej 127 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30, lub
  •            włożone do koperty i oznaczone „Opolskie dla rodziców i dzieci III” należy przesłać pocztą na adres: Biuro projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci III” ul. Oleska 127, 45-231 Opole, lub
  •           użytkowników profilu zaufanego prosimy o przesłanie dokumentów za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP /wup_opole/SkrytkaESP

Z dniem 18 maja 2020  roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął rekrutację do projektu Opolskie dla rodziców i dzieci III w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nabór będzie prowadzony do 26 maja 2020r.

Celem nowego projektu jest wsparcie dla 130 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pokrywać będzie koszty opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne).  Okres udzielania pomocy wynosić będzie maksymalnie 12 miesięcy w odniesieniu do uczestnika.

Z pomocy skorzystać będą mogli pracujący rodzice/opiekunowie prawni, którzy przebywają  na  urlopie  macierzyńskim  lub rodzicielskim oraz osoby osiągające niskie  dochody ( tzw. ubodzy pracujący).

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie miesięcznych naborów, w terminach każdorazowo podanych w ogłoszeniu o prowadzonym naborze, publikowanym na stronie internetowej projektu i będzie trwać aż do przyjęcia wymaganej liczby uczestników. W przypadku braku wolnych miejsc rodzice zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

 

W celu przystąpienia do udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego i jego załączników. Wypełnione dokumenty proszę przesłać pocztą na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, pokój 6 lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przy ul. Oleskiej 127. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej  e-PUAP


W razie pytań proszę o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 77 44 16 802, 77 44 16 709, 77 44 17 052.