Z DNIEM 1 LUTEGO 2019 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU ROZPOCZYNA REKRUTACJĘ DO PROJEKTU OPOLSKIE DLA RODZICÓW I DZIECI II

 

Z dniem 1 lutego 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął rekrutację do projektu Opolskie dla rodziców i dzieci II w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego
i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nabór będzie prowadzony do 20.02.2019.

Celem nowego projektu jest wsparcie dla 200 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pokrywać będzie koszty opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne).  Okres udzielania pomocy wynosić będzie maksymalnie 12 miesięcy w odniesieniu do uczestnika.

Z pomocy skorzystać będą mogli pracujący rodzice/opiekunowie prawni, którzy przebywają  na  urlopie  macierzyńskim  lub rodzicielskim oraz osoby osiągające niskie  dochody ( tzw. ubodzy pracujący).

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie miesięcznych naborów, w terminach każdorazowo podanych w ogłoszeniu o prowadzonym naborze, publikowanym na stronie internetowej projektu i będzie trwać aż do przyjęcia wymaganej liczby uczestników. W przypadku braku wolnych miejsc rodzice zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego i jego załączników. Wypełnione dokumenty proszę przesłać pocztą na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, pokój 6 lub złożyć osobiście w biurze projektu. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej  e-PUAPW razie pytań proszę o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 77 44 16 802, 77 44 16 709, 77 44 17 052.